fbpx

HOME / Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE

ALICJA TUTAJEWSKA FIRMA HANDLOWA „POLEX” realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w firmie POLEX.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 434 259,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 185 366,81 zł
RPMP.03.03.02-12-0041/20

Opis Projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie i pełne wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej (SDM) w przedsiębiorstwie ALICJA TUTAJEWSKA FIRMA HANDLOWA "POLEX". W fazie przedwdrożeniowej została zakupiona usługa doradcza w zakresie profesjonalnego opracowania SDM. W SDM rekomendowano rozwój działalności eksportowej w oparciu o grupę asortymentową akcesoria dziecięce i młodzieżowe - czapki, szaliki, rękawiczki - oferowane pod marką GIAMO, na następujących rynkach zagranicznych: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Rosja i Ukraina. W fazie wdrożeniowej, pierwszym działaniem będzie zakup przez Wnioskodawcę usług w zakresie zaprojektowania materiałów informacyjno-promocyjnych (katalog produktowy), ich tłumaczenia oraz wytworzenia. Drugim działaniem w fazie wdrożeniowej będzie nabycie usług doradczych dot. przygotowania niezbędnej dokumentacji na potrzeby uzyskania
certyfikacji EAC (certyfikat zgodności EAC) oraz deklaracji zgodności EAC na rynku rosyjskim oraz uzyskanie certyfikacji EAC (certyfikat zgodności EAC) oraz deklaracji zgodności EAC na rynku rosyjskim. Trzecim działaniem w fazie wdrożeniowej będzie zakup usług doradczych dot. dostosowania produktów będących przedmiotem projektu do potrzeb rynków docelowych. Czwartym i ostatnim działaniem w fazie wdrożeniowej będzie udział Wnioskodawcy w charakterze wystawcy w następujących ośmiu zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych:

- PURE LONDON (Londyn, Wielka Brytania, luty 2020 r., luty 2021 r.),
- Children's Fashion Fair (Kijów, Ukraina, wrzesień 2020 r., wrzesień 2021 r.),
- Pitti Immagine Bimbo (Florencja, Włochy, styczeń 2021 r.),
- BABY EXPO (Kijów, Ukraina, marzec 2021 r.),
- Children's Club (Nowy Jork, USA, sierpień 2021 r.),
- CJF (Moskwa, Rosja, wrzesień 2021 r.).

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wdrożenie SDM , które umożliwi realizację celu eksportowego firmy POLEX , jakim jest rozwój działalności eksportowej ,wyrażający się między innymi we wzroście sprzedaży eksportowej . Osiągniecie wyżej wymienionego celu nastąpi do 31.12.2022.
Efekty:
W rezultacie rozszerzenia działalności eksportowej Polex , zwiększy się wartość eksportu Polski globalnie, co wpłynie na zwiększenie polskiego eksportu jako całości, nawiązanie współpracy na rynku międzynarodowym przyczyni się w sposób bezpośredni do promocji Polski ,a w szczególności Małopolski, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego , efektem promocji wizerunku polskiego na rynku międzynarodowym będzie wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz marek na rynkach międzynarodowych ,rozwój sprzedaży eksportowej przyczyni się do podniesienia stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa .Ponadto celami jakościowymi są: intensyfikacja powiązań z zagranicznymi podmiotami ,promocja marki produktów Giamo na rynkach docelowych , wzmocnienie pozycji konkurencyjności firmy za granicą , zagraniczna promocja innowacyjnych produktów wytwarzanych w Polsce.

---

2. Tytuł projektu: Wzrost eksportu firmy POLEX poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Mody polskiej
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu: 382 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 324 700,00 zł

---

Niniejsza strona używa plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Więcej