fbpx

HOME / Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 DEFINICJE

1. Administrator – F.H.POLEX z siedzibą w Krakowie, os. Górali 24/3, 31-961 Kraków, NIP: PL6790002840 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej, które mogą zidentyfikować poprzez wybrane czynniki fizyczne, fizjologiczne, psychiczne, kulturowe, adres IP danego urządzenia, pliki cookie.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Serwis - prowadzony pod adresem strony internetowej: www.pfg.com.pl
5. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Serwis www.pfg.com.pl

§ 2 POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.pfg.com.pl jest F.H.POLEX z siedzibą w Krakowie, os. Górali 24/3, 31-961 Kraków, NIP: PL6790002840 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej jako RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administratorem danych osobowych informuje, że zbierane przez niego dane przetwarzane są w sposób zgodny z prawem. Służą one identyfikacji osób i mają na celu realizację danego procesu.

§ 3 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Określone cele zbierania i podstawy przetwarzania danych osobowych:
- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów:
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna), w tym profilowanie;
- kierowaniu powiadomień e-mailowych o wybranych treściach, newsletter, drogą MMS / SMS lub telefonicznie (marketing bezpośredni);
- w celach prowadzenia profilu na portalach społecznościowych, w tym informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnych wydarzeń, usług oraz produktów.

§ 4 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie. Więcej informacji o cookies można znaleźć pod adres http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies w następujących celach:
- generowania anonimowych statystyk i raportów dotyczących Serwisu;
- pozyskiwania danych z wypełnianych formularzy;
- informacji na temat wybieranych i zamawianych przez Użytkownika produktów;
- marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, wykorzystanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika, zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

§ 5 ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, finansowych, marketingowych logistycznych w tym m.in. banki, operatorzy płatności, kurierzy oraz podmioty powiązane z Administratorem.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego takie jak: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
3. W przypadku transakcji płatności realizowanych przez Użytkowników - w formie elektornicznej lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym.
4. W przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5. Podanie danych osobowych, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§ 7 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
2. Zgodę na przetwarzanie danych, których obejmuje, można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 10 DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub na adres korespondencyjny PFG, Szczygla 29, 30716 Kraków.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 24.05.2018 r.

Niniejsza strona używa plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Więcej